Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Robert Kania
02-339 Warszawa, ul. Grójecka 64 kl. II
tel.: +48 22 405 68 72
fax: +48 22 405 68 71
mobile +48 607 858 440
administrowanie nieruchomościami

Jako firma ADMIN oferujemy Państwu także kompleksowy pakiet usług z zakresu administracji nieruchomościami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szczegółowej, fachowej wiedzy mogą Państwo uzyskać naszą pomoc w poniższym zakresie:

Przejęcie nieruchomości (rozwiń)

 • założenie z Zarządem Wspólnoty rachunku bankowego (w przypadku konieczności), ewentualnie zmiana karty wzorów podpisów;
 • wydrukowanie i dostarczenie właścicielom nowych książeczek opłat (w przypadku zmiany numeru konta bankowego);
 • zawiadomienie właścicieli o zmianie administratora, numerze konta bankowego;
 • wywieszenie w budynku informacji o zmianie administratora oraz umieszczenie w gablotach informacji zawierającej adres, numery telefonów, godziny pracy firmy administrującej oraz telefony służb technicznych;
 • uzgodnienie z administratorem zdającym nieruchomość terminu przejęcia nieruchomości oraz uzgodnienie treści protokółu zdawczo – odbiorczego;
 • przejęcie dokumentacji nieruchomości;
 • przejęcie dokumentacji technicznej, weryfikacja jej aktualności i kompletności;
 • przejęcie Książki Obiektu Budowlanego;
 • przejęcie protokółów przeglądów okresowych, badań, ekspertyz i innych dokumentów dotyczących nieruchomości wspólnej, przejęcie spraw w toku;
 • przejęcie umów dotyczących konserwacji w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
 • weryfikacja zapisów zawartych w Książce Obiektu Budowlanego oraz protokółów przeglądów okresowych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • przejęcie polis ubezpieczeniowych budynku;
 • przejęcie umów zawartych z dostawcami mediów, operatorami telewizji kablowych i innych;
 • przejęcie dokumentacji lokali wykupionych; protokółów pomiaru powierzchni, aktów notarialnych, aktualnego zawiadomienia o wysokości należnych opłat; oraz ilość osób zamieszkałych w lokalu;
 • przejęcie dokumentów związanych z utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. wykazu powierzchni sprzątanej wewnątrz budynku oraz szkicu terenu zewnętrznego;
 • w przypadku altanki śmietnikowej przynależnej do kilku budynków – uzgodnienie zasad sprzątania oraz ponoszenia kosztów wywożenia przedmiotów wielkogabarytowych;
 • przejęcie kluczy od pomieszczeń wspólnych, zgodnie z wykazem sporządzonym przez administratora zdającego nieruchomość;
 • przejęcie i weryfikacja protokółu, zawierającego wskazania liczników energii elektrycznej, wodomierza, ciepłomierza, wodomierzy indywidualnych w lokalach itp. na dzień przekazania nieruchomości;
 • w przypadku grupowego węzła centralnego  ogrzewania - uzgodnienie zasad podziału kosztów wody zużywanej do uzupełniania instalacji oraz energii zasilającej węzeł;
 • przejęcie aktualnej dokumentacji księgowej;
 • przejęcie zestawienia obrotów i sald;
 • przejęcie sprawozdania finansowego na dzień przejęcia nieruchomości.
 

Obsługa współwłaścicieli nieruchomości (rozwiń)

 • zawieranie, aktualizowanie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej, opłacanie ze środków wspólnoty innych opłat publicznoprawnych od nieruchomości wspólnej chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami podatkowymi;
 • obsługa administracyjna mieszkańców np. założenie i aktualizacja dokumentów w teczkach lokali, wydawanie zaświadczeń, poświadczanie wniosków o dodatek mieszkaniowy itp.;
 • prowadzenie i podpisywanie w imieniu Zarządu Wspólnoty korespondencji z właścicielami i urzędami;
 • możliwość pełnienia dyżurów na terenie nieruchomości;
 • przygotowywanie i obsługa zebrań właścicieli lokali:
  - rezerwacja sali,
  - zawiadomienie właścicieli o zebraniu,
  - przygotowanie projektów uchwał,
  - przygotowywanie projektów planu gospodarczego, w tym planu wpływów na fundusz remontowy wspólnoty i wydatków z tego funduszu,
  - powiadamianie właścicieli o wynikach głosowania nad uchwałami w trybie indywidualnego zbierania głosów,
 

Nadzór nad należytym utrzymaniem porządku, czystości i stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz terenu przynależnego do nieruchomości (rozwiń)

Współpracując z wieloma osobami i firmami świadczącymi wszelkie usługi, począwszy od drobnych napraw konserwacyjnych, poprzez utrzymanie porządku i czystości, a kończąc na kompleksowych wymianach instalacji i pracach budowlanych zapewniamy, iż w/w czynności zawarte w odrębnie podpisanych umowach przez Wspólnotę, będą świadczone na jak najwyższym poziomie oraz po konkurencyjnych cenach.
Każdy obiekt – Wspólnotę Mieszkaniową – traktujemy indywidualnie, a swoje działania dopasowujemy do specyfiki nieruchomości oraz oczekiwań właścicieli.
Oferujemy usługi administracyjno – księgowe, administracyjne lub wyłącznie księgowe, w zależności od Państwa potrzeb. 
 

Obsługa księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej (rozwiń)

 • prowadzenie księgowości finansowej (w programie księgowo – czynszowo - kosztowym „DOM”) i rozliczeń finansowych Wspólnoty oraz sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • rozliczanie opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, mediów oraz funduszu remontowego;
 • windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej;
 • windykacja należnych od właścicieli opłat na pokrycie kosztów z tytułu zarządu nieruchomością wspólną, świadczeń oraz fundusz remontowy i naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz podjętymi Uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej w tej sprawie;
 • przygotowywanie rozliczeń z realizacji planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego;
 • dokonywanie rozliczeń zużycia wody według wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach;
 • dokonywanie rozliczeń mediów za dany rok kalendarzowy (tj. rozliczenia nadpłat wynikających z wnoszonych przez właścicieli opłat ryczałtowych);
 • dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli. Informowanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o wszystkich zmianach dotyczących lokali i ich właścicieli po uzyskaniu stosownej informacji;
 • prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym;
 • wydawanie właścicielom poświadczeń i zaświadczeń związanych z rozliczeniami Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej zgodnie z przepisami.
 

 
administracja button img
konserwacja | remonty | przeglądy
abc dla właścicieli
zapytanie ofertowe
kartoteka on-line
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright ©2012 Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Robert Kania